موضوعات = آموزش و تربیت
مقایسه سبک‏های هویتی و سبک‏های دلبستگی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهر قم

دوره 3، شماره 7، فروردین 1403، صفحه 51-68

طاهره ذاکری هرندی؛ الهام آقایی؛ شهرداد دارابی


فرصت ها و آسیب های فضای مجازی

دوره 2، شماره 2، تیر 1402، صفحه 91-113

فرحناز مشایخ؛ هانیه حاجی زاده


تاثیر استرس شغلی بر استقلال شغلی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی در مد ارس ابتدایی استان فارس

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 152-165

حمیده مهرابی؛ مریم شیروانی؛ سعیده عریانی؛ صدیقه توابع


تربیت سالم در زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 198-219

حبیبه کایدی


مدل پیشگیری از اعتیاد سایبری در دانش آموزان ابتدایی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 156-168

سیمین شیروانی؛ الهه تقدسی؛ اعظم رستمی؛ مریم روزبهی