تاثیر استرس شغلی بر استقلال شغلی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی در مد ارس ابتدایی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی تربیت بدنی معلم، اموزش و پرورش کازرون(mehrabi.hamide11@gmail.com)

2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی،معلم، آموزش و پرورش شهرستان سپیدان(maryam.sh7452@gmail.com)

3 کارشناسی ارشد تربیت بدنی. آموزش و پرورش شهرستان آباده(Sanazoryani@gmail.com)

4 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، معلم، آموزش و پرورش اداره عشایری فارس(tavabeswdighe07@gmail.cim)

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش تاثیر استرس شغلی بر استقلال شغلی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی در مدارس ابتدایی استان فارس بود

روش شناسی پژوهش: روش تحقیق،توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان تربیت بدنی در استان فارس بود و با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد.دتعداد 337 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. از پرسشنامه استرس شـغلی مورد استفاده در تحقیق اندام و اسعدی(1394) استفاده شد.ایشان روایی و پایایی پرسشنامه را مطلوب گزارش دادند.

برای جمع آوری اطلاعات مربـوط بـه اســتقلال شــغلی از پرسشــنامه اســتقلال شــغلی معلمــان تی.ای.اس با 18سؤال استفاده شد اندام و اسعدی(1394)روایی و پایایی پرسشنامه را مطلوب گزارش دادند.پایایی این پرسشنامه در تحقیق کنونی 0/77 گزارش می شود.برای گردآوری داده‌های مربوط‌ به‌ عملکرد شغلی‌ از پرسشنامه‌ عملکرد شغلی‌ پاترسون (١٩٩٠) استفاده‌ شد.

یافته ها:یافته نشان می دهد بین استرس شغلی ادراک شده معلمان تربیت بدنی با استقلال شغلی و عملکرد شغلی آنان در مدارس ابتدایی استان فارس رابطه معنی داری وچود دارد. و رابطه استرس با عملکرد به مقدار 0/719-رابطه معکوس و معنی دار و با استقلال شغلی با ضریب 0/77-رابطه معکوس و معنی داری دارد. استرس شغلی معلمان بر عملکرد شغلی و استقلال شغلی آنان تاثیر معنی داری دارد. استرس شغلی با بتای0/535- بیشترین تاثیر را بر عملکرد آنان می گذارد. استرس شغلی با بتای0/668- بیشترین تاثیر را بر استقلال در برنامه درسی معلمان دارد..یعنی هر قدر استرس شغلی معلمان بیشتر باشد استقلال در برنامه درسی آنان نیز پایین تر می شود.البته استرس بر استقلال عمومی معلمان تربیت بدنی نیز با بتای 0/117- معنی داری دارد که نسبت به بعد استقلال در برنامه درسی معلمان تاثیر کمتری دارد.

بحث و نتیجه گیری: لازم است این نکته در نظر گرفته شود که برای بهبود عملکرد و استقلال شغلی، باید روی کاهش سطح استرس شغلی تمرکز کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات