راهنمای نویسندگان

دریافت فایل تمپلیت مجله

لطفا کامل مطالعه فرمائید.

(مقالات پژوهشی نسبت به مروری در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت)

انواع مقالات قابل پذیرش

مقالات قابل پذیرش در نشریه  شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. مقالات اصیل پژوهشی ، گزارش علمی از مطالعات تحقیقی اصیل می‌باشند.شامل: مقدمه، روش شناسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی، پیروی از اصول اخلاق پژوهش، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و منابع می‌باشند.
 2. مقالات مروری ،در برگیرنده کلیه مطالعات انجام شده در ارتباط با یک موضوع جدید علمی هستند.  

 این مقالات شامل  مقدمه، روش بررسی (این بخش شامل روش­های جستجو و دستیابی به کلیه منابع و مآخذ مرتبط و تعداد هریک از انواع در دسترس همانند کتاب، مجله، سایت و .. در زمینه موضوع مقاله میباشد که نویسنده از کلیه موارد مورد اشاره، تعداد منتخب هریک از انواع که در انتهای مقاله ارائه نموده، ذکر مینماید)،یافته ها، بحث، نتیجهگیری، ملاحظات اخلاقی، پیروی از اصول اخلاق پژوهش، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و منابع میباشد.

چارچوب نگارش مقاله 

 1. حاشیه ی صفحه از هر طرف 2.5سانتیمتر تنظیم شود.
 2. فاصله بین خطوط متن   1تنظیم شود.
 3. فاصله بین خطوط در لیست مراجع ۱
 4. عنوان مقاله    B titr14
 5. اسامی نویسندگان 10 Bold  B mitra
 6. تاریخ دریافت و پذیرش  B mitra 10
 7. عنوان بخش های اصلی مقاله Bmitra 13
 8. متن چکیده و واژه های کلیدیBmitra11
 9. پاورقی های فارسی 10 B mitraو پاورقی های انگلیسیTimes New Roman 10
 10. متن مقاله B mita 13 
 11. عنوان انگلیسی مقالهBold   14 Times New Roman
 12. اسامی انگلیسی ۱0Times New Roman
 13. متن چکیده انگلیسی Times New Roman 11   
 14. متن در محیط Microsoft Office ۲۰۰۷-۲۰۱۰-۲۰۱۳-۲۰۱۶ ذخیره شده باشد.
 15. عنوان جدول در قسمت بالای جدول و عنوان نمودار و شکل در زیر آنها قرار گیرد.
 16. عنوان جداول و شکلها B mitra 10 Bold
 17.  متن جداول ۱0B MITRA 
 18. متن اصلی  Bmitra 13

 لطفا به فایل تمپلیت  مقاله را از سایت دریافت و مقاله را بر آن اساس ویرایش کنید.


بخشهای اساسی یک مقاله علمی به ترتیب عبارتند از :
عنوان، اسامی نویسندگان، چکیده، مقدمه و پیشینه تحقیق، روش تحقیق، یافته‌­ها، بحث و نتیجه گیری و منابع .
که در ذیل به توضیح مختصر هریک از آنها پرداخته شده است .

 • عنوان

 عنوان مقاله باید متناسب با موضوع، اهداف و یافته پژوهش باشد و بتواند موضوع پژوهش را به طور خلاصه برای خواننده ارائه کند.شامل کلمات یا عبارات اضافه نباشد و حتی المقدور از یک سطر بیشتر نباشد و تا حد امکان جامع و مانع باشد.

 • اسامی نویسندگان

اسامی نویسندگان در زیر عنوان مقاله درج شود . عنوان دانشگاهی و رتبه علمی و سازمان محل اشتغال نویسنده به صورت زیرنویس نوشته شود.
عنوان و اسامی نویسندگان در یک فایل مستقل تنظیم شود.

 • چکیده

 عصاره مقاله پژوهشی است که با خواندن آن اطلاعات اساسی در خصوص پژوهش به خواننده منتقل می شود. چکیده بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه باید باشد . در چکیده ابتدا موضوع و یا هدف پژوهش در حداکثر دوسطر توضیح داده می شود. پس از آن روش پژوهش که شامل جامعه، نمونه، روش اجرا، زمان و مکان اجرای پژوهش و ابزار جمع آوری داده ها است مجموعا در حداکثر سه تا چهار سطر توضیح داده شود و آنگاه شرح روش تحلیل و نتایج کلی پژوهش در دو تا سه سطر ارائه شود. در انتهای چکیده لازم است تا به سه تا پنج کلید واژه مرتبط با موضوع پژوهش اشاره شود.

 • مقدمه

 نکات اصلی و کلیدی که باید در مقدمه یک مقاله پژوهشی مورد توجه قرار بگیرد عبارتند از موضوع یا مساله پژوهش، پیشینه پژوهش وهدف از انجام پژوهش که باید به صورت ساده و روشن ارائه شوند در واقع نویسنده باید در مقدمه به موارد ذیل به صورت شفاف بپردازد.
۱- هدف از انجام پژوهش ۲- تعریف دقیق اصطلاحات و مفاهیم بکار رفته در پژوهش ۳- پیشنه پژوهش ( شامل مبانی نظری و تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه پژوهش یافته های قبلی در خصوص موضوع پؤوهش و تبین کافی در خصوص نتایج کاربردی پژوهش)  ۴- سوالات یا فرضیاتی که پژوهش در پی پاسخ گویی به آنها است.

 • روش

 این قسمت از یک مقاله پژوهشی شامل توضیح در مورد نوع تحقیق (هم از جهت هدف در نظر گرفته شده برای پژوهش و هم از نظر روش انجام پژوهش)، جامعه و نمونه و روش نمونه گیری، ابزار تحقیق و روشن نمودن میزان روایی و پایایی ابزار و توضیح در خصوص چگونگی مراحل انجام پژوهش است.

 • یافته ها

 در این بخش نویسنده باید موارد ذیل را به صورت دقیق و خلاصه تبیین کند.
۱- یافته های حاصل از پژوهش ۲- بیان یافته ها به شیوه ای دقیق و روشن ۳- تحلیل این نکته که آیا نتایج بدست آمده پاسخگوی سوالات یا فرضیات تحقیق هست یا خیر ۴- مشخص نمودن یافته های مهم حاصل از این پژوهش.

 • بحث و نتیجه گیری

در تدوین این بخش از مقاله باید به مباحث زیر به صورت دقیق و خلاصه پرداخته شود.
۱- ذکر اهداف انجام پژوهش ۲- تبیین میزان ارتباط یافته های حاصل از پژوهش با اهداف و نیازهای کاربردی در نظر گرفته شده از انجام پژوهش ۳- تعمیم پذیری یافته های پژوهش ۴- کاربردهای نتایج پژوهش ۵- مقایسه یافته های پژوهش با پژوهش های قبلی وذکر دلایل احتمالی برای توافق یا عدم توافق بین نتایج ۶- محدودیت های پژوهش ۷ – پیشنهاد برای پژوهشهای آینده در این خصوص و بالاخره ۶ – نتیجه نهایی که از پژوهش حاصل شده است.
۱-      کلمات تخصصی تنها برای بار اول باید در متن مقاله زیر نویس شود.
۲-      نام محققان غیر ایرانی باید به زبان انگلیسی تنها برای بار اول در متن مقاله زیر نویس شود( اولین حرف نام آنها لازم است با حرف بزرگ (Capital) نوشته شود.

 • چکیده انگلیسی شامل:

Aim, Sample and Sample size, Instruments, results &, Conclusion

چکیده انگلیسی حداکثر در 250 کلمه و در یک پاراگراف تنظیم شود.

 

 "  روش ارجاع به منابع در متن "

- ارجاع به منابع به شیوه درون متنی یا APA است.

- در متن مقاله پس از نقل مطالب در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده،  و سال انتشار اثر اورده می شود.

- آثار دارای دو نویسنده ، نام خانوادگی هر دو نویسنده و  سپس سال انتشار اثر آورده می شود.

- آثار دارای سه تا پنج نویسنده، در نخستین بار نام همه نویسندگان و سال انتشار و در اشارات بعدی تنها نام اولین نویسنده و عبارت و همکاران و بدنبال آن سال انتشار اثر آورده می شود.

- آثار دارای شش و بیش از شش نویسنده، تنها نام اولین نویسنده و بدنبال آن عبارت و همکاران،  و سپس سال انتشار اثر آورده می شود.

- در نقل قول مستقیم، لازم است مطلب مورد نظر عینادر درون گیومه اورده شده و سپس شماره صفحه اثری که مطلب از آن گرفته شده آورده شودمانند ( نادری و سیف نراقی، 1380: 169 )

روش ارجاع به منابع در  پایان مقاله حتما عنوان کتاب و اسم مجله ایتالیک شود

 فهرست منابع در پایان مقاله به ترتیب الفبایی تنظیم شود تمام منابع فارسی با یکدیگر و بدنبال آن کلیه منابع غیر فارسی با یکدیگر :

-تمام منابعی که در متن به آنها استناد شده، در فهرست منابع آورده می شود. منابعی که در داخل متن نیامده است، در فهرست منابع آورده نشود مانند:

مقاله

نام خانوادگی، نام.( سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره ، شماره، شماره ­صفحه­ های ابتدا و انتهای مقاله.

 ( برای مقالات غیر فارسی، به دنبال نام خانوادگی، به جای نام، حرف اول نام نویسنده آورده  شود)

بشارت، محمدعلی (1384). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی. فصلنامه مطالعات روانشناختی، شماره 3،38-25.

Bernheim, J., Theuns, P., Mazaheri, M., Hofmans, J., Flieghe, J., & Rose, M. (2006). The potential of Anamnestic Comparative Self Assessment (ACSA) to reduce bias in the measurement of Subjective Well-Being. Journal of Happiness Studies7, (2), 227-250.

 کتاب

نام خانوادگی، نام.( سال انتشار). عنوان کتاب. نام مصحح یا مترجم. محل نشر: نام ناشر.

 سیف، علی اکبر. ( 1388). تغییررفتارورفتاردرمانی نظریه ها و روشها. تهران،  نشردانا.

اسکینر ، بوریس فردریک .( 1370). فراسوی آزادی و شان. (ترجمه علی اکبرسیف). تهران: رشد. ( تارخ انتشار به زبان اصلی 1904)

Andrews, F.M., & Withey, S.B. (1976). Social Indicators of Well-being: Americans' Perceptions of Life Quality.New York: Plenum Press.

 پایان نامه ها

نام خانوادگی، نام.( سال انتشار)عنوان پایان نامه. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه.... .

 کارشکی، حسین .(1387). نقش الگوهای انگیزشی و ادراکات محیطی در یادگیری خودتنظیمی دانشآموزان پسر پایه سوم دبیرستانهای شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

منابع مورد استفاده از اینترنت

نام خانوادگی، نام.( تاریخ). عنوان. (تارخ دسترسی) . کپی آدرس اینترنتی جهت دسترسی مستقیم.

Veenhoven, R. (2011). World Database of  Happiness ( 2011/06/11); <http://www1.eur.nl/fsw/happiness/>

ملاحظات:

 • آراء و نظرات مندرج در مقالات لزوماً مبین نظرات و آراء مجله نیست.
 • مسئولیت محتوای مقالات بر عهدة نویسندگان است.
 • هیأت تحریریه حق قبول یا رد، ویرایش، تلخیص و تنظیم مقالات را دارد.
 • ضروری است مقاله ارسال شده در هیچ سمیناری (داخلی، ملی یا بین المللی) ارائه نگردیده باشد و یا در هیچ نشریه ای (داخلی، ملی یا بین المللی) قبلاً چاپ و یا همزمان به نشریه های دیگر فرستاده نشده باشد.
 • محتوای مقاله با اهداف مجله متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیأت تحریریه است).
 • به دلیل هزینه بر بودن راه اندازی و نگهداری سامانه،صفحه آرایی انتشار  و داوری، در حال حاضر برای پذیرش مقاله مبلغی  دریافت می شود.
 • در حال حاضر هزینه داوری و انتشار مقاله 600هزار تومان می باشد.

شماره کارت   6393461041664588 بانک سینا دکتر علیرضا قاسمی زاد

"سعی شود در نوشتن مقالات،به مقاله های مجله" انگاره های نو در تحقیقات آموزشی" استناد داده شود.

نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است