مدل پیشگیری از اعتیاد سایبری در دانش آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سیمین شیروانی آموزگار ابتدایی شهرستان کازرون askari09164028216@gmail.com

2 مدیر مدرسه شهرستان کازرون

3 آموزگار مقطع ابتدایی،اداره آموزش و پرورش بخش خشت و کمارج

4 آموزگار مقطع ابتدایی،اداره آموزش و پرورش شهرستان کازرون

چکیده

مقدمه و هدف:هدف از انجام این تحقیق طراحی مدل پیشگیری از اعتیاد سایبری در دانش آموزان ابتدایی قطع ابتدایی شهر کازرون بود.
روش‌شناسی پژوهش : روش پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدار شناسی توصیفی و با استفاده از تحلیل مضمون کلایزی بود.. در این مطالعه، با استفاده از مصاحبه‌های عمیق، تجربیات افراد در مورد پدیده مورد نظر کاوش شد.مصاحبه‌ها به صورت فردی و گروهی انجام شد و تا زمانی ادامه یافت که به اشباع نظری رسیده شد. ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. . انتخاب مصاحبه شوندگان در این مطالعه به روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شد.مشارکت‌کنندگان این مطالعه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی و اساتید دانشگاه در شهرستان کازرون بودند بودند مدیران دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی در مدارس ، معلمان حد اقل 10 سال سابقه تدریس و دارا بودن حد اقل یک بار معلمی نمونه کشوری در کارنامه خود و اساتید دانشگاه استادیار و حد اقل 10 سال سابقه تدریس در گرایشهای روان شناسی و علوم تربیتی در مراکز آموزش عالی را دارا بودند. به منظور تضمین اعتبار یافته ها با اختصاص زمان الزم ، تلفیق روش ها و بازنگری فرم های مصاحبه های انجام شده توسط مصاحبه شوندگان استفاده شد .همچنین جهت تاییدپذیری یافته ها از هر گونه سو گیری در مراحل مصاحبه پرهیز شد و برای افزایش اطمینان از راهنمایی و نظارت اساتید استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس نظر مشارکت کنندگان در پژوهش، پنج مولفه کلان شامل : اجتماع مداری، خانواده مداری،هویت بخشی ،آگاهی بخشی و حاکمیت بخشی ؛راهکارهای پییشگیری از اعتیاد سایبری دانش آموزان در نظر گرفته شد.
نتیجه گیری: اعتیاد سایبری به عنوان یک معضل رو به رشد، سلامت روان و جسم دانش‌آموزان را تهدید می‌کند. برای مقابله با این پدیده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات