دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1401 
مدل پیشگیری از اعتیاد سایبری در دانش آموزان ابتدایی

صفحه 156-168

سیمین شیروانی؛ الهه تقدسی؛ اعظم رستمی؛ مریم روزبهی