طراحی مدل هوش معنوی مدیران مدارس در استان بو شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا،گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ، کازرون، ایران.

چکیده

مقدمه­ و هدف: هوش معنوی نه تنها در حوزه‌های فردی بلکه در حوزه‌های سازمانی نیز مورد توجه است وعلاوه بر حوزه‌های روان‌شناختی،وارد سایر حوزه‌های علوم انسانی از جمله مدیریت شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل  هوش معنوی مدیران مدارس استان بوشهر بود.
روش­ شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر، به صورت مطالعه موردی کیفی است و مشارکت کنندگان پژوهش مدیران باتجربه آموزش و پرورش استان بوشهر بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، رویکرد افراد کلیدی مدیرانی که سابقه بالاتر از 10سال و دارای مدرک کارشناسی ارشد  و بالاتر در رشته های علوم تربیتی بودند شناسایی شدند و از آنها مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت پذیرفت. تعداد 23 نفر بر اساس قاعده ی اشباع نظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. به منظور بررسی اعتبار نتایج تحقیق از ملاکهای باورپذیری ، تایید پذیری و اعتماد پذیری استفاده شد.
یافته ­ها: مدل هوش معنوی از دیدگاه مدیران مدارس شامل ابعاد فضایل اخلاقی، معناجویی، شایسته سالاری و تعاملات معنوی سازمان بود که درقبال مدلی ارائه شد و در پایان مدل مذکور توسط 14 نفر از اساتید دانشگاه و مدیرانی که مدرک دکترا داشتند یا دانشجوی سال آخر دکترا بودند مورد اعتباریابی قرار گرفت و از اعتبار لازم برخوردار بود.
 نتیجه­ گیری: هوش معنوی مدیران در این پژوهش  شامل ابعاد فضایل اخلاقی، معناجویی، شایسته سالاری و تعاملات معنوی سازمان بود..و مسئولان آموزش و پرورش می توانند مدیراننی با این وپژگی ها را استخدام کرده و یا با تمهیدات لازم این ویژگی ها را در مدیران بهینه سازی کنند.
واژه­ه ای کلیدی: مدل، هوش معنوی، مدیران مدارس،بوشهر
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات