ادراک دانشجو معلمان از اهداف و وظایف شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری،کارشناس مسئول اموردانشجویی و تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان،بوشهر،ایران

چکیده

مقدمه ­و هدف این پژوهش باهدف شناسایی ادراک دانشجو معلمان از اهداف و وظایف شورای دانشگاه فرهنگیان در استان بوشهر در سال 1401-1402 انجام‌شده است.
روش­ شناسی پژوهش: . روش تحقیق در این پژوهش، کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون انجام شد. برای این منظور با کاربرد روش نمونه‌گیری هدفمند 24 نفر از مدیران دانشگاه، استادان و دانشجو-معلمان بر اساس قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. با استفاده از روش آتراید استرلینگ کدگذاری، تحلیل و ترسیم شد. روایی پژوهش با استفاده از تکنیک ممیزی کردن از سوی داور به‌دست آمد. برای محاسبه پایایی، کدگذاری با مطالعه سطر به سطر مصاحبه‌های انجام شده به‌صورت دستی در دو مرحله انجام گرفت و بعد از اتمام کدگذاری، نتایج این دو کدگذاری با یکدیگر مقایسه شدند. میزان پایایی کدگذاری مجدد 70/85 به دست آمد.
یافته ­ها: . پس از کد کذاری و تحلیل داده‌ها تعداد 11 مضمون سازمان‌دهنده و در نهایت چهار مضمون فراگیر شامل: «مهارت‌های ادراکی»، «ساختار مدیریتی و تشکیلاتی دانشگاه»، «تشریک مساعی» و «نگرش‌های اخلاقی» که شکل‌دهنده مدل ادراک دانشجویان معلمان از اهداف و وظایف شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان بودند شناسایی گردید.
نتیجه ­گیری: در نظر گرفتن ویژگی‌های ادراکی درونی دانشجویان همچون خواسته‌ها، مشارکت در پیگیری حقوق دانشجویی، تقویت فضاهای همکاری، تلاش برای شناسایی طرح و رفع نقایص صنفی دانشجویان، احترام به آنها و مشارکت معلمان در امور رفاهی، تربیت‌بدنی و خدمات آموزشی از جمله مواردی است که با موضوع ادراک و نگهداشت آنان مرتبط است
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات