رابطه بین هرزه نگاری اینترنتی با عملکرد جنسی و انسجام خانواده در زوجین تحصیل کرده دانشگاه بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیچکدام

چکیده

مقدمه‌و هدف: در طول قرون متمادی که از حیات جوامع بشری می گذرد، هرزه نگاری به رشد و توسعه ی خود ادامه داده است؛ تا جایی که امروزه از آن به عنوان یک صنعت یاد می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هرزه نگاری اینترنتی با عملکرد جنسی و انسجام خانواده در بین زوجین تحصیل کرده دانشگاه بندر عباس انجام شده است.

روش‌شناسی پژوهش: . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش زوج‌های تحصیل کرده شهرستان بندرعباس می باشد که تعداد 79 زوج(158نفر) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقیاس ارزیابی هرزه نگاری اینترنتی،مقیاس ارزیابی عملکرد جنسی و مقیاس ارزیابی تعارضات زناشویی استفاده شده است.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین هرزه نگاری اینترنتی و عملکرد جنسی رابطه معناداری وجود دارد و هرزه-نگاری اینترنتی قادر است که عملکرد جنسی را پیش بینی کند. همچنین نتایج نشان داد که بین هرزه نگاری اینترنتی و انسجام خانواده رابطه معناداری وجود ندارد و هرزه نگاری اینترنتی قادر به پیش بینی انسجام خانواده نیست. در بخش دیگر نیز نتایج نشان داد که بین مردان و زنان در عملکرد جنسی تفاوت معناداری وجود دارد ولی بین هرزهنگاری اینترنتی و انسجام خانواده مردان و زنان تفاوت معناداری دیده نشد.

نتیجه گیری: عواملی وجود دارد که میتواند به عنوان یک جزء مخرب سبب کاهش یا از بین رفتن این انسجام موجود در بین خانواده ها شود که عملکرد جنسی و عوامل تأثیر گذار بر آن مانند هرزه نگاری اینترنتی می تواند جزئی انکارناپذیر باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات