بررسی و مقایسه جهت گیری هدف، راهبردهای مقابله ای و منابع استرس در دانش آموزان دارای اختلال توجه و عادی شهرستان فراشبند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیچکدام

چکیده

مقدمه‌و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه جهت گیری هدف، راهبردهای مقابله‌ای و منابع استرس در دانش آموزان دارای اختلال توجه و عادی صورت گرفت.

روش‌شناسی پژوهش: . شرکت کنندگان این پژوهش شامل 300 نفر(150 نفر دارای اختلال توجه و 150 نفر بدون اختلال توجه) از دانش-آموزان شهرستان فراشبند بودند که براساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور بررسی و مقایسه متغیرهای پژوهش در دو گروه نمونه شرکت کنندگان، پرسش نامه اختلال توجه سوان (2004)، پرسش نامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور (2001)، پرسش نامه راهبردهای مقابله ای استراچرز و همکاران (2000) و پرسش نامه منابع استرس گادزلا (1998) را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن ها از طریق همسانی درونی تعیین شد. نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول پرسش نامه ها بود. برای بررسی تفاوت بین دو گروه نمونه در متغیرهای پژوهش از روش تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد و برای بررسی رابطه بین جهت-گیری هدف و منابع استرس با راهبردهای مقابله ای از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد.

بحث‌ونتیجه‌گیری: نتایج تحلیل آماری نشان داد که بین دو گروه نمونه در متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین جهت‌گیری هدف و منابع استرس با راهبردهای مقابله‌ای رابطه چندگانه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات