بررسی رابطه ی بین آموزش مجازی و خلاقیت شناختی با نقش واسطه ای رضایتمندی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر فیروزآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، ایران. Saeedahmadi1430@gmail.com

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش حاضر که با هدف بررسی رابطه‌ی بین آموزش مجازی و خلاقیت شناختی با نقش واسطه ای رضایتمندی تحصیلی انجام‌ شد،
روش شناسی پژوهش:این تحقیق از جمله‌ی پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی‌آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره ی متوسطه ی دوم شهر فیروزآباد در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 4470 نفر بود که از بین آنها و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 350 نفر دانش آموز انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های خلاقیت راودسپ (1999)، پرسشنامه ی آموزش الکترونیکی اوزتکین، زنیو و ازگور (2011) و پرسشنامه ی رضایت تحصیلی هیوبنر (2001) استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از تحلیل گویه و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان خلاقیت شناختی دانش آموزان، بالا تر از حد متوسط می‌باشد. همچنین، نشان داد که بین آموزش مجازی و خلاقیت شناختی دانش آموزان رابطه ی آماری معناداری وجود دارد. بین آموزش مجازی و رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان رابطه ی آماری معناداری وجود دارد. بین رضایتمندی تحصیلی و خلاقیت شناختی دانش آموزان رابطه ی آماری معناداری وجود دارد. به طور کلی، بین آموزش مجازی و خلاقیت شناختی با نقش واسطه ای رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان رابطه ی آماری معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: . مسئولان آموزش و پرورش با برنامه های شاد و متناسب با نیاز و علاقه مندی دانش آموزان می توانند زمینه های خلاقیت آنان را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات