رابطه ی آموزش اصول بهداشتی با عملکرد بهداشتی دختران دانش آموز مقطع ابتدایی شهر فراشبند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد کازرون

چکیده

مقدمه ‌و هدف: مدرسه نهادی است که کودکان برای یادگیری به آن قدم میگذارند. حفظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کودکان بسیار مهم میباشد. هدف ، تعیین میزان تأثیر آموزش اصول بهداشتی ارایه شده توسط مربیان بهداشت مدارس بر عملکرد دانش آموزان دختر ابتدایی فراشبند بود.



روش‌: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 354 نفر از دانش آموزان دختر در سنین 8 تا 12 سال به صورت تصادفی ساده از مدارس ابتدایی دخترانه فراشبند و 30 مربی بهداشت به صورت سرشماری در سال 1402-1401 انتخاب شدند. ابزار تحقیق، دو پرسشنامه محقق ساخته شامل سئوالاتی در حیطه بهداشت فردی، معاینات دوره های سلامت روانی و توانمندی بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و t در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت.



یافته ها: بین توانمندسازی دانش آموزان با میزان رعایت اصول بهداشت فردی (0/49 = r ، 0/001 P(، بهداشت عمومی )0/53 = r ، 0/001 > P)، سلامت روانی )0/ 18 = r، 0/018 = P ) دفعات معاینات دورهای )0/ 46 = r، 0/044 = Pارتباط معنی داری وجود دارد.. بین آموزش مباحث بلوغ با رعایت بهداشت فردی(/25 = r، 0/001 p<بهداشت عمومی 0/609 = r، 0/001 > P)، سلامت روانی )/503 0= r، 0/018 = P)، ارتباط با مربی )0/261 = r، 0/050 = P )معاینات دورهای )0/17 = r ، 0/015 P و توانمندی دانش آموزان )0/ 49 = r، 0/001p )ارتباط معنی داری دارد.



نتیجه گیری: آموزشهای بهداشتی در مدارس، در ارتقای سطح بهداشت فردی، بهداشت عمومی و سلامت روانی مؤثر است و هرچه دانش آموزان تحت تأثیر آموزه های بهداشتی قرار گیرند و زمان معاینات دوره ای بیشتر باشد، بر توانمندی دانش آموزان در رعایت اصول بهداشتی فردی و عمومی در جامعه اثر بیشتری دارد.

کلید واژه ها: آموزش بهداشت، بهداشت عمومی

کلیدواژه‌ها

موضوعات