رابطه هوش رقابتی با مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران مدارس غیر انتفاعی شهرستان کازرون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مریم سرطاوی.کارشناس ارشد در رشته ی تحیقات آموزشی.آموزگار،آموزش و پرورش شهرستان کازرون(Maremsartavi@gmail.com)

چکیده

مقدمه ‌و هدف: هدف اصلی این تحقیق هدف اصلی این تحقیق رابطه هوش رقابتی با مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران مدارس غیر انتفاعی شهرستان کازرون بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود.
روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه مدیران و معاونان مقطع ابتدایی دبستانهای غیر انتفاعی شهرستان کازرون تشکیل داد. و با استفاده از تمام شماری 71 نفر مدیر و معاون در تحقیق مشارکت داشتند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه بود که توسط محققان قبلی روایی و پایایی آن محاسبه و مطلوب گزارش شد. داده ها با نرم افزار SPSS 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که وجود رابطه هوش رقابتی با مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران مدارس غیر انتفاعی شهرستان کازرون تأیید می گردد. ضریب همبستگی پیرسون بین هوش رقابتی با مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران مدارس غیر انتفاعی برابر 696/0 می باشد. همچنین بین مولفه های هوش رقابتی با مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران رابطه ی مثبت و معنی داری بدست آمد. با توجه به مقداری بتا یا ضریب رگرسیون استاندارد شده می توان گفت مولفه های هوش تجاری،و هوش اجتماعی توانایی پیش بینی مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران را دارند. در این راستا هوش تجاری با مقدار بتای 515/0 و هوش اجتماعی با مقدار بتای 242/0 در مدل تاثیر دارند و در سطح 01/0 P< معنی دار می باشند
نتیجه گیری: می‌توان نتیجه گرفت که هرچه میزان هوش رقابتی مدیران بیشتر باشد، میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی آن‌ها نیز به طور معناداری بالاتر خواهد بود.این رابطه مثبت و معنادار نشان می‌دهد که هوش رقابتی به عنوان یکی از عوامل مهم در مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران مدارس غیرانتفاعی عمل می‌کند .بنابراین با تقویت هوش رقابتی مدیران از طریق آموزش‌های لازم، می‌توان انتظار داشت که میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی آن‌ها نیز افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات