اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه این فصلنامه وابستگی دانشگاهی داشته و دانشیار به بالا می باشند.

اعضای هیات تحریریه

دکتر کامران محمد خانی،استاد

مدیریت آموزش عالی استاد تمام ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

globecampusgmail.com

دکتر رشید ذوالفقاری،دانشیار

مدیریت آموزش عالی دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

rashid_zyahoo.com

دکتر فریبا تابع بردبار،دانشیار

روانشناسی عمومی دانشیار،دانشگاه پیام نور ،تهران

tabebordbarpnu.ac.ir

دکتر زهره شکیبایی،دانشیار

مدیریت آموزش عالی دانشیار،دانشگااه آزاد اسلامی واحد تنکابن

shakibaei.zgmail.com

دکتر امین باقری کراچی،دانشیار

مدیریت آموزش عالی دانشیار،دانشگاه فرهنگیان

bagherikerachigmail.com

دکتر علیرضا قاسمی زاد،دانشیار

دانشیار،مدیریت آموزش عالی .

alirezaghasemizadgmail.com

دکتر ناصر نوشادی،استادیار

برنامه ریزی درسی استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه یاسوج

noshadi5hotmail.com

دکتر پری مشایخ،استادیار

برنامه ریزی درسی استاد یار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

pmashayekh19gmail.com

دکتر زهرا خواجه ای،استادیار

مترجمی زبان انگلیسی،UKM مالزی استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

khahehz7gmail.com

دکتر حسین افلاکی فرد،استادیار

برنامه ریزی درسی لستادیار،دانشگاه فرهنگیان

h.a.f.1352gmail.com

دکتر مریم عباسی،استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت استادیار،دانشگاه فرهنگیان،فارس

maryamyahoo.com

دکتر عیسی دهانی

مدیریت آموزشی سرپرست دانشگاه علمی کاربردی

ddyahoo.com

دکتر فرشته مصطفوی،استادیار

مدیریت آموزشی استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

mostafavi78yahoo.com

دکتر شهلا نجفی دولت آباد،استادیار

مدیریت آموزشی استادیار،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

shahlaissyahoo.com

سردبیر

دکتر علیرضا قاسمی زاد،دانشیار

مدیریت آموزش عالی دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

alirezaghasemizadgmail.com

مدیر مسئول

دکترعلیرضا قاسمی زاد،دانشیار

مدیریت آموزش عالی .

alirezaghasemizadgmail.com
0000-0003-2289-3770

ویراستار ادبی نشریه

دکتر فاطمه غریبی

دکترای مدیریت آموزشی و کارشناس زبان و ادبیات فارسی دکترای مدیریت آموزشی و کارشناس زبان و ادبیات فارسی

.
fatemegharibi90gmail.com