تاثیر یادگیری پروژه محور بر خودتنظیمی تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی. دانشگاه فرهنگیان. شیراز. ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه فرهنگیان، شیراز، ایران

3 معلم، آموزش و پرورش استان بوشهر،منطقه سعدآباد

چکیده

مقدمه ‌و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یادگیری پروژه محور بر خودتنطیمی تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان بو.
روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر فراشبند می باشد که از بین آنها 100 نفر به صورت دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند(50 نفر در گروه آزمایش و 50 نفر در گروه کنترل). به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی(ونــدر و والــب، 2012) و خودتنظیمی تحصیلی(سواری و عرب زاده، 1392) و بسته آموزش یادگیری پروژه محور(حریر فروش و صادقی، 1385) استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با کمک نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان دادند که آموزش یادگیری پروژه محور بر دو متغیر خودتنظیمی تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان موثر می باشد و مدارس و معلمان می توانند آن را فرایند آموزش بکار گیرند.
نتیجه گیری: یادگیری پروژه محور تأثیر مثبت و معناداری بر خودتنظیمی تحصیلی و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارد. این روش آموزشی، با ارائه فرصت به دانش‌آموزان برای برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری در فرآیند یادگیری، آن‌ها را تشویق به تعیین اهداف، تنظیم زمان و منابع، ارزیابی خود و تصحیح راهبردهای یادگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات