ارزیابی و سنجش سطح خوانایی کتاب ‌درسی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی با استفاده از روش آنتروپی شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از مهم ترین و اساسی ترین عنصرهای انتقال پیام های آموزشی در زمینه تعلیم و تربیت، کتاب های درسی هستند. از جمله مهم ترین ویژگی های کتاب های درسی، سازگاری محتوای آن با وضعیت رشد شناختی مخاطبین پایه خاص خود است. هدف این پژوهش، ارزیابی و سنجش سطح خوانایی کتاب ‌درسی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی با استفاده از روش آنتروپی شانون است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه پژوهش، محتوای کتاب‌ درسی تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی است.

روش شناسی پژوهش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا، بر اساس ماهیت از روش‌های عینی - کمی و از روش «آنتروپی‌ شانون» برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، متن‌هایی که بر اساس روش‌های مک‌لافلین و گانینگ‌فوگ مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند، از نظر سطح توانایی کلاسی در سطحی بالاتر از پایه ششم ابتدایی قرار دارند؛ همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که در کتاب تفکر و پژوهش پایه‏ ششم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به شاخص فصل چهارم(269/0) و کمترین آن‌ها مربوط به شاخص فصل اول(233/0) است.

نتیجه‌گیری: از این روی؛ جهت بهبود کارایی و اثربخشی کتاب‌های درسی و دستیابی به هدف‌های آموزشی، باید محتوای آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات