طراحی و ارزیابی مدل شایستگی های آموزشی در رابطه با دبیران دوره متوسطه استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران.

2 وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش فارس، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اقلید

3 دبیر آموزش پرورش

چکیده

مقدمه ­و هدف: در دنیای پر رقابت امروز مباحث مربوط به شایستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این موضوع در رابطه با معلمان که از ارکان اصلی سامانه آموزش و پرورش کشور به حساب می آیند، مستثنا نمی باشد. به جهت اهمیت موضوع، در این تحقیق به بررسی و ارائه مدل ارزیابی شایستگی دبیران دوره متوسطه  استان فارس پرداخته شده است.
روش­ شناسی پژوهش: . پژوهش حاضر به صورت ترکیبی انجام شد به طوری که در بخش کیفی رویکرد اکتشافی و در قسمت کمی آن، روش توصیفی-پیمایشی مورد توجه قرار گرفت. در بخش کیفی از نظرات 30 دبیر صاحبنظر استفاده شد. همچنین در بخش کمی، جامعه آماری شامل دبیران دوره متوسطه استان فارس می باشد که نمونه انتخاب شده از این جامعه به صورت تصادفی و برابر با 200 نفر بود.
یافته ها: نتایج کیفی حاکی از آن است که 10 مولفه شایستگی های آموزشی شامل توانایی مدیریت، مهارت، دانش، توانمندی های تخصصی، روابط اجتماعی، اخلاقی، آگاهی از فناوری های نوین، پایش و ارزیابی، برنامه ریزی، مستند سازی و در نهایت پژوهشی از جمله موارد موثر در ارزیابی شایستگی های آموزشی دبیران می باشد. بر اساس این 10 مولفه 127 گویه نیز مطرح و با استفاده از پرسشنامه بین 200 نفر از دبیران دوره متوسطه در سطح استان فارس (به صورت تصادفی) توزیع گردید. نتایج نشان دهنده آن است که فاکتورهای اخلاقی، آگاهی از فناوری های نوین، پایش و ارزیابی، روابط اجتماعی، برنامه ریزی و مستند سازی و مولفه پژوهشی دارای بار عاملی بیشتری نسبت به توانمندی های تخصصی، دانش، مهارت و توانایی مدیریت می باشند که می توانند در رابطه با ارائه مدل شایستگی های آموزشی در رابطه با دبیران دوره متوسطه اول  استان فارس مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجه گیری: به طور کلی ، مدل شایستگی می تواند چارچوب مناسبی برای ارتقای سطح خدمات آموزشی و ظرفیت سازی دبیران باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات