نقش سیستم های مدیریت اطلاعات در ارتقاء فرهنگ سازمانی کارکنان مدیریت آموزش و پروش شهرستان اقلید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش پرورش

2 وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش فارس، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اقلید

3 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

در این تحقیق نقش و کاربرد سیستمهای مدیریت اطلاعات در ارتقاء فرهنگ سازمانی کارکنان مدیریت آموزش و پروش شهرستان اقلید مورد توجه قرارگرفته است. در تحقیق حاضر روش نمونه گیری به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان 43 نفر از 49 نفر جامعه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اقلید برای پاسخگویی به پرسشنامه به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات با الگوبرداری از پرسشنامه رابینز که جهت بررسی فرهنگ سازمانی به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته و با تغییر گویه های آن به طریقی که بتوان نقش MIS را در مولفه های اصلی آن جستجو نمود، به بررسی نقش MIS در ارتقاء فرهنگ سازمانی اداره آموزش و پرورش اقلید پرداخته شد.پرسشنامه ها شامل 23 گویه در رابطه با اهمیت نظام مدیریت اطلاعات و نقش آن در ارتقاء فرهنگ سازمانی بود. نتایج نشان دهنده تاکید بیشتر مخاطبین پرسشنامه بر نقش و اهمیت MIS در ارتقاء فرهنگ سازمانی است. به خصوص نقش MIS در ارتقا مولفه های سنجش تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان، خلاقیت و خطرپذیری فرهنگ سازمانی از نظر افراد مذکور قابل توجه و پر اهمیت بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات