بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی معلمان بر سلامت روانی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان گیلانغرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 * مربی تربیتی آموزش و پرورش شهرستان گیلانغرب(مدرس دانشگاه)

2 کارشناسی رشته آموزش ابتدایی

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

چکیده

مقدمه و هدف: مهارت های ارتباطی بعنوان بخشی از مهارت های زندگی به صورت یک راهکار جهت ارتقای سلامت روانی و هم به صورت ابزاری قوی میتواند در دست متولیان سلامت روانی جامعه در جهت توانمندسازی جوانان در ابعاد روانی اجتماع مورد استفاده قرار گیرند. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی معلمان بر سلامت روانی دانش آموزان بود.

روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان گیلانغرب بود که تعداد دانش آموزان۲۱۰ نفر و حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس تمام شماری بود.

یافته ها: نتایج حاصله نشان داد که ابعاد اضطراب اجتماعی به صورت معناداری در سطح معناداری01/0 P< مهارت‌های ارتباطی را در دانش آموزان پیش‌بینی نمود. ارزش ضریب همبستگی‌های چندگانه (R^2) برابر ب0/33 است. این یافته بدان معنا است که ورود ابعاد جو‌ روانی اجتماعی کلاس به معادله پیش‌بینی، باعث شده تا 61/6 درصد از واریانس آن تبیین شود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، انجام ارزیابی های روانشناختی دانش آموزان و ارایه خدمات مشاورهای و برگزاری کارگاه های آموزشی مهارتهای ارتباطی در جهت ارتقای سطح سلامت روانی دانش آموزان توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات