طراحی چارچوب مفهومی برای مدیریت مدرسه محور سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی و مدیر دبیرستان،شهرستان فراشبند.

چکیده

چکیده

مقدمه‌و هدف:
پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوبی برای مدیریت مدرسه محور سبز انجام شده است که با استفاده ارروش فرا ترکیب انجام شد.
روش‌شناسی پژوهش
در این راستا ابتدا با جستجو در پایگاههای اسناد ملی، 76منبع اولیه که درآنها به نوعی به مدیریت مدرسه محور سبز اشاره شده بود استخراج گردید . سپس با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش منابع اولیه، غربال وتعداد20 منبع برای بررسی نهایی انتخاب شد. در ادامه با استفاده از تحلیل محتوا به روش آتراید استرلینک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها:
برای اعتبار نتایج تحقیق در مراحل جمع آوری داده ها و کدگذاری آنها از شاخص های تاثیر پذیری وتایید پذیری استفاده شد نتیجه این تحلیل، شناسایی 12مولفه در سه مقوله اصلی 1-مدرسه محوری .2-مدیریت سبز 3-تفکر زیست محیطی.به عنوان مولفه های اصلی در مدیریت مدرسه محور سبز شناخته گردید. در نهایت به منظور نشان دادن میزان اهمیت اولویت مولفه ها ضمن بهره گیری ازنظرات ده تن از صاحب نظران وکارشناسان اهل فن که در حوزه آموزش عالی و آموزش وپرورش بودند محاسبه وارائه گردید. براین اساس سه مقوله مدرسه محوری، مدیریت سبز، وتفکر زیست محیطی در مدیرست مدرسه محور سبز دارای بیشترین وبالا ترین اهمیت بودند .
بحث‌ونتیجه‌گیری:
نتایج نشان داد که اجرای طرح مدیریت مدرسه محور سبز در آموزش وپرورش مورد توجه قرارگیرد وبه نظام ارزشیابی مستمر از عملکرد مدارس سبز به صورت بازخورد، کیفیت و اثر بخشی توجه شود وبرای رسیدن به تمام این دستاوردها باید به آموزش خود باوری ،اعتماد بنفس، هدف گذاری در زندگی وتقویت روحیه، حل مسائل زندگی در باور های افراد سازنده جامعه توجه خاصی کردو از تخصص افراد در سطوح بالاتر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات