رابطه بین استرس شغلی با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی دبیران مقطع متوسطه شهرستان فراشبند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس تاریخ، دبیر دبیرستان شهرستان فراشبند، نویسنده مسئول.

2 دبیر دبیرستان

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،مربی امور تربیتی، شهرستان فراشبند،

4 کارشناس تاریخ، دبیر دبیرستان، بخش جویم

چکیده

مقدمه‌و هدف: هدف از این پژوهش تبیین رابطه بین استرس شغلی با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی دبیران مقطع متوسطه در شهرستان فراشبند بود.

روش‌شناسی پژوهش: روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه پژوهش کلیه دبیران مقطع متوسطه در شهرستان فراشبند 170 بود که با استفاده از سرشماری تمامی افراد در پژوهش شرکت داده شد .ابزار پژوهش پرسشنامه استرس شغلی،رضایت زناشویی و کیفیت زندگی بود.روایی و پایایی ابزار توسط پژوهشگران پیشین مطلوب بدست آمد.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین استرسشغلی دبیران با کیفیت زندگی0/426- و رضایت زناشویی0/548-آنان رابطه ی معکوس و معنی داری وجود دارد.همچنین استرس شغلی و کیفیت زندگی می توانند رضایت زناشویی دبیران را به طور معنی داری پیش بینی کنند.

نتیجه گیری:

استرس شغلی و کیفیت زندگی دبیران می‌توانند به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های مهمی برای رضایت زناشویی آنها عمل کنند. برای بهبود رضایت زناشویی، مدیریت استرس شغلی و ارتقای کیفیت زندگی دبیران بسیار حائز اهمیت است. این می‌تواند توسط سازمان‌ها و مدیران آموزشی با ارائه حمایت و شرایط مناسب شغلی، و همچنین توسط خود دبیران با توجه به تعادل کار و زندگی، مراقبت از سلامتی و ارتباطات مثبت در روابط زناشویی تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات