آسیب شناسی کارکردهای منابع انسانی در آموزش و پرورش شهرستان دشتی براساس مدل سه شاخگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

آموزش و پرورش

چکیده

این تحقیق با هدف آسیب شناسی کارکردهای منابع انسانی در آموزش و پرورش براساس مدل سه شاخگی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع طرح های ترکیبی (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی، عناصر آسیب شناسی کارکردهای منابع انسانی، براساس مدل سه شاخگی شناسایی و مدل پژوهش طراحی و سپس در بخش کمی، این مدل آزمون شد. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی با از روش تحلیل محتوا (محتوای بدست آمده از مصاحبه ها) داده ها بررسی و سپس مفاهیم و مقولات استخراج شدند و سپس مدل تحقیق با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری طراحی شد. در بخش کمی با استفاده از روش پیمایشی، داده های کمی جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. از طرف دیگر در بخش کیفی مشارکت کنندگان مشتمل بر مدیران منابع انسانی دارای سابقه مرتبط در سازمان آموزش و پرورش شهرشتان دشتی بودند که 15 نفر از آن ها انتخاب شدند(رسیدن به اشباع نظری) و در بخش کمی از 40 نفر از جامعه مزبور استفاده شد. روش نمونه‌گیری در این بخش غیر احتمالی قضاوتی بود. همچنین برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از نرم‌افزار Atlas.ti و در بخش کمی از نرم افزارهای SPSS22 و Lisrel استفاده شد. یافته ها نشان داد، برای آسیب شناسی کارکردهای منابع انسانی براساس مدل سه‌شاخگی، 17 سازه شناسایی شد که براساس میانگین پاسخ‌های داده شده، در بعد محتوایی، گویه برابرسازی فرصت‌ها، در بعد ساختاری، گویه ساختار مدیریت نامتمرکز و در بعد زمینه‌ای، جو سازمانی نامناسب، غالب‌ترین گویه می باشند. پس از شناسایی17 سازه مبتنی بر سه بعد مدل سه-شاخگی، با استفاده از مدل‌سازی ساختاری- تفسیری، مدل تحقیق ارائه و در بخش کمی به کمک مدل معادلات ساختاری آزمون شد. یافته ها نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد مدل از برازش خوبی برخوردار است و روابط بین سازه های شکل دهنده مدل مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات