همبستگی اشتیاق شغلی و عملکرد شغلی معلمان با نقش واسطه ای مهارت های ارتباطی آنان در مدارس شهرستان فراشبند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ، معلم،اداره آموزش و پرورش فراشبند،فراشبند،ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ، دبیر ریاضی،شیراز،ایران

چکیده

مقدمه‌و هدف: معلم یکی از عناصر کلیدی و مهم نظام آموزش و پرورش و به خصوص مدرسه است، که باید دارای شایستگی‌ها و صلاحیت‌های لازم باشد، تا بتواند این شغل مهم را بر عهده بگیرد. پژوهش حاضر که با هدف بررسی رابطه‌ی بین اشتیاق شغلی و عملکرد شغلی معلمان با نقش واسطه ای مهارت‌های ارتباطی می باشد.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی‌آماری پژوهش شامل تمامی معلمان شهر فراشبند در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 812 نفر (427 زن و 385 مرد) بود که از بین آنها و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای نسبتی، تعداد 248 نفر (131 زن و 117 مرد) به عنوان اعضای نمونه‌ی آماری انتخاب شدند.
یافته‌ها: یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان داد که میزان عملکرد شغلی معلمان، پایین‌تر از حد متوسط می‌باشد. از طرفی بین اشتیاق شغلی و عملکرد شغلی معلمان رابطه‌ی معنادار آماری وجود دارد. همچنین، بین اشتیاق شغلی و مهارت‌های ارتباطی معلمان رابطه‌ی معنادار آماری وجود دارد. بین مهارت‌های ارتباطی و عملکرد شغلی معلمان رابطه‌ی معنادار آماری وجود دارد.از سوی دیگر، نتایج این پژوهش نشان داد که بین اشتیاق شغلی و عملکرد شغلی معلمان با نقش واسطه ای مهارت‌های ارتباطی رابطه‌ی معنادار آماری وجود دارد.
بحث‌ و نتیجه‌گیری: در نظام آموزشی موفق، معلمان نقش حیاتی دارند و اعتقاد بر این است که عملکرد خوب دانش آموزان به کارایی نحوه‌ی تدریس معلمان آنها وابسته است. عملکرد شغلی معلمان یکی از مهمترین عوامل در تسهیل یادگیری، دانش آموزان است. از طرفی، معلمان با اشتیاق شغلی بالا درک صحیحی از چشم‌انداز آموزشی و وظایف خود داشته و با پیگیری و پشتکار همراه و یاور مدیران خود هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات