پیش بینی رضایت شغلی معلمان ابتدائی شهر کازرون بر اساس سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی،معلم دبستان،اداره آموزش و پرورش شهرستان کازرون،کازرون،ایران(afsanhazhdry79@gmail.com)

چکیده

مقدمه‌و هدف: هدف این پژوهش پیش بینی رضایت شغلی معلمان ابتدائی شهر کازرون بر اساس سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت پرداخته است.

روش‌شناسی پژوهش: تحقیق حاضر از نظر روش و ماهیت توصیفی-همبستگی بود.. جامعه آماری این پژوهش شامل 430 نفر از معلمان مقطع ابتدائی شهرستان کازرون است که با استفاده از جدول مورگان201 نفر را از روشن مونه گیری تصادقی ساده انتخاب شدند..ابزار این پژوهش سه پرسشنامه انگیزه پیشرفت هلم دیج و اسپنس (1977)، پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)و پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا و همکاران(۱۹۸۲) بود .روایی و پایایی پرسشنامه ها قبلا توسط تحقیقات مختلف تائید شده است. داده های استخراجی با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه و نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه وتحلیل قVار گرفت. یافته‌ها: یافته ها نشان می دهد که بین رضایت شغلی و سرسختی روان شناختی با توجه به ضریب همبستگی427/0رابطه معنی داری وجود دارد و بین رضایت شغلی و انگیزه پیشرفت با توجه به ضریب همبست778/0 رابطه ی معنی داری وجود دارد.و هر دو متغیر می توانند به طور معنی داری رضایت شغلی معلمان را پیش بینی کنند.

بحث‌و نتیجه‌گیری:

بر اساس سر سختی روان شناختی و انگیزه پیشرفا می توان رضایت شغلی معلمان را پیش بینی کرد. و انگیزش پیشرفت سهم بیشتری در پیش بینی رضایت شغلی معلمان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات