ادراک معلمان از چگونگی انعکاس برنامه درسی دوره ابتدایی از پدیده چند فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، شاغل در سازمان آموزش و پرورش ، ایران

2 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این تحقیق ادراک معلمان از چگونگی انعکاس برنامه درسی دوره ابتدایی از پدیده چند فرهنگی بود.
روش شناسی پژوهش: روش پژوهش کیفی، و مشارکت کنندگان شامل20 نفر از معلمان آموزش و پرورش بودند. رویکرد نمونه گیری، هدفمند و روش نمونه گیری صاحب نظران کلیدی بود. گردآوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش مصاحبه نمیه ساختارمند بود.
یافته‌ها: با استفاده از روش تحلیل مضمون ابتدا مصاحبه های ضبط شده به صورت مکتوب درآمده سپس با یادداشت های برداشته شده طی جلسات مصاحبه ها تکمیل شده است. پس از آن با مطالعه دقیق متون، ابتدا برای هر یک از مصاحبه های تهیه شده، همه ایده های مستقل در قالب مضامین پایه شناسایی شده و به هر کدام یک کد اختصاص داده شده است. دو مضمون فراگیر شکاف فرهنگی، توسعه آگاهی از چندفرهنگی و همچنین ده مضمون سازمان دهنده و پنجاه و یک مضمون پایه را درباره ادراک معلمان از چگونگی انعکاس برنامه درسی دوره ابتدایی از پدیده چند فرهنگی کشف نمود.
بحث و نتیجه‌گیری: یکی از ویژگی های فرهنگ آموختنی بودن آن است که به منظور جلوگیری از نابودی آن انتقال آن از نسلی به نسل دیگر اهمیت می یابد. آموزش و پرورش و به خصوص معلمان، در انتقال فرهنگ به شیوه صحیح و انتخاب عناصر فرهنگی مناسب نقشی مهم ایفا می کنند معلمان با متمایز کردن ارزش های مناسب از ارزش های نامناسب و متبلور ساختن سنت ها و اعتقادات ناب در وجود دانش آموزان، در حفظ استقلال فرهنگی و بازسازی فرهنگی هر کشور تاثیر گذارند. در واقع معلم عصر حاضر مسئولیتی فرهنگی در جامعه دارد.

کلیدواژه‌ها