چارچوبی برای سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران بر اساس آموزه های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر دبیرستان،آموزش و پرورش، شهر بوشهر

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر چارچوبی برای سنجش شایستگی­های حرفه ای  مدیران بر اساس آموزه های ایرانی بود.
روش شناسی پژوهش: روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی می­باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 24 نفر از مدیران مدارس بودندکه با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش کمی ، جامعه آماری شامل 213 نفر از مدیران و معلمان بودند که براساس جدول مورگان – کرجسی و نمونه­گیری خوشه ای 136 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه‌ نیمه ساختار یافته و در بخش کمی ، پرسشنامه محقق ساخته بود.  اعتباریابی یافته های کیفی با استفاده از روش بازخورد مشارکت‌کنندگان و تکنیک اعتبار پژوهشگر انجام شد. پایایی پرسشنامه­ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 87/0 برای کل پرسشنامه به دست آمد و روایی محتوایی آن‌ با استفاده از نظر متخصصان و روایی سازه آن با رویکرد تحلیل عاملی تأییدی ، ارزیابی شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی، بر اساس تحلیل مضمون و در بخش کمی، با نرم‌افزارهای آماری و تحلیل عاملی انجام شد.
یافته ­ها:  در بخش کیفی، در نهایت 109 مضمون پایه، 5 مضمون فراگیر و 16 مضمون سازمان دهنده شامل شایستگی های مدیریتی،شایستگی های رفتاری،شایستگی های مهارتی، شایستگی های شناختی و شایستگی های عاطفی بدست آمد. یافته های بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که بر اساس شاخص های برازش به دست آمده ، الگوی روابط بین مولفه ها و عامل های مربوط به آنها دارای برازش مناسب می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


ابراهیم پور، مهرداد؛ چرابین، مسلم؛ اکبری، احمد؛زنده دل، احمد .(1399) . شناسایی مولفه های موثر بر شایستگی حرفه ای مدیران مدارس از دید متخصصان آموزش وپرورش؛  فصلنامه پژوهشنامه تربیتی،شماره 70، 127-142.
احمدی پور، لقمان، سید بهاء الدین کریمی، رحمان عزیزی. (1396). شایستگی های کارکنان در شرکتهای تولیدی، همایش مدیریت و فناوری، شماره 2، 23-54. 
الماسی، علی محمد. (1397). تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ نهم.
پناهی ، سیدمعصومه، جواد، پورکریمی و مجید رمضان ، (1397)، ارائه مدل شایستگی حرفه ای مدیران پژوهشی در سازمان های پژوهش محور،8(1)،23-46، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
ثلاثی ، محسن.(1385). انسان شناسی فرهنگی، تهران : انتشارات نی ، چاپ دوم.
رجب پور، ابراهیم و باباشاهی ، جبار . (1399) .شناسایی لنگرگاه های مسیر شغلی کارکنان دانشی برمبنای مدل شایستگی ، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی ، 12(4): 63-90.
سبحانی نژاد، مهدی و تژدان، امیررضا. (1394). ارزیابی صلاحیتهای مربیان و استادکاران « آموزش همراه با تولید» در خارج از مرکز کـاردانش،فصلنامه پژوهش­های تربیتی، شماره 30، 24-64.
ساکی، رضا. (1394). درس پژوهی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
شاه‌پسند، محمدرضا.(1387). تعیین مؤلفه‌های فرایند توسعه حرفه‌ای مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی، فصلنامه پژوهش و سازندگی ،شماره 81 ، 131- 139.
شجاعی ، سید سعید ، جمالی ، غلامرضا و منطقی ، نیکزاد . (1395). شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی ، 8(2): 162-181.
صفری، جلیل؛ مهدی زاده؛ مهران و عزیزی ، علیرضا.(1394) . طراحی الگوی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآوری عملکرد سازمان، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی ، 7(4): 141-166.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد .( 1390 ). تحلیل مضمون و شبکه مضامین : روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داد ه های کیفی. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی،شماره 5(2) 151-198.
عبداللهی، بیژن، دادجوی توکلی، عطیه و یوسلیانی، غلامعلی . (1393). شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی های حرفه ای معلمان اثربخش. فصلنامه نوآوری­های آموزشی،شماره 13، 25-48.
گیرشمن، رومن. (1395). ایران از آغاز تا اسلام، معین ، محمد،انتشارات: نگاه، چاپ اول.
فتحی واجارگاه، کورش .(1393). آموزش و بهسازی منابع انسانی به کجا ره می‌سپرد؟  تهران: انتشارات: راز نهان،چاپ اول.
لقمانی شهمیری، مهران، حسینی خلیلی، سید شهاب الدین، ساداتی، سید جواد و بامتی طوسی، رضا.(1394). بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان. سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و  فرهنگی ایران24-64.
محمدی مهر، مژگان، ملکی، حسن، عباس پور، عباس و خوش‌دل، علیرضا. (1392). جستاری بر شایستگی‌های موردنیاز یادگیری مادام‌العمر در دانشجویان پزشکی عمومی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،شماره 11(8)، 916-903.
مطهری نژاد ، حسین . (1396). جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی ، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی ،9(1): 21-49.
محجوب، مینا. (1389). شناسایی عوامل موثر بر توسعه راهبردی استعدادهای مدیریت، همایش مدیریت دانش، شماره74،6-75.
مصطفی پور, زهرا.(1397). جانشین پروری مبتنی بر شایسته گزینی گامی به سوی تحول سازمانی، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه، شماره 45، 59 -73.
معمار زاده،غلامرضا، رضا نجف بیگی و یدالله عباس زاده.(1392). تبیین مدل ارتقاء شایسته سالاری و عوامل مرتبط با آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همایش مدیریت دانش، شماره 52،3-55.
موسی پور، نعمت الله و احمدی ، آمنه.(1394). طراحی کلان برنامه درسی ملی تربیت معلم، انتشارات دانشگاه فرهنگیان، چاپ دوم.
ملکی، حسن. (1391). صلاحیت های حرفه ی معلمی. تهران، انتشارات مدرسه، چاپ اول.
منتظری، اشرف و غلامی، کلثوم. (1395). نقش کارورزی در توسعه شایستگی های حرفه ای معلمین. همایش کارورزی،دانشگاه فرهنگیان، شماره 5 ، 26-42.
نامدار، راضیه.(1389). صلاحیت های حرفه ای مـورد نیـاز کارشناسـان ارزیـابی وزارت جهاد کشاورزی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،شماره 12 ،22-31 .
نیکنامی، مصطفی و کریمی، فریب.1388). صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش عمومی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب. نشریه دانش و پژوهش در علوم تربیتی و برنامه ریزی درسی. اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. شماره21 .